Izdaja dobavnice in računa

Izdaja dobavnice in računa

V sistemu Minerva že izdelanih dokumentov ni treba vnašati dvakrat. Če ste za eno stranko že izdelali določen dokument, lahko iz že izdelanega dokumenta izdelate novega. Program podpira kopiranje dokumentov na naslednjih relacijah: PREDRAČUN – RAČUN (iz predračuna lahko izdelate račun) DOBAVNICA – RAČUN PREDRAČUN – DOBAVNICA PREDRAČUN – AVANSNI RAČUN RAČUN – DOBROPIS DELOVNI […]

read more

Prejem pošte

Modul Prejeta pošta lahko uporabljate za evidenco prejete pošte ali pa izkoristite možnost in z vnosom pošte hkrati kreirate tudi ustrezne dokumente v ustreznih modulih (npr. prejeti račun).

read more
On February 13, 2013, posted in: Prejem pošte by

Prejem računa

read more
On February 12, 2013, posted in: Prejem računa by

Avtomatsko knjiženje dokumentov

Sistem Minerva omogoča vodenje poslovanja po sistemu za dvostavno knjigovodstvo. Sistem vsebuje ažuren kontni plan in izdelan sistem avtomatskih vknjižb, kar vam omogoča avtomatski prenos poslovnih dogodkov iz tekočega poslovanja v glavno knjigo. Kontni plan, nastavitve AOP oznak (za izdelavo bilanc) in nastavitve  avtomatskega  knjiženja lahko prilagodite zahtevam vašega poslovanja. V sistemu lahko nastavite splošna […]

read more
On February 11, 2013, posted in: Knjiženje dokumentov by

Plačilni promet, množična plačila, kompenzacije

V sistemu Minerva je uporaba plačilnega prometa izredno enostavna. V modulu Plačila imate možnost: – kreiranja plačilnih nalogov iz odprtih postavk dobaviteljev, – priprave kompenzacij (izvoz kompenzacij v datoteke za spletne aplikacije eKompenzacije in ePobot Ajpes), – kreiranja možičih plačil SEPA, – priprave paketa za Zbirni center, – priprave datotek za elektronsko bančništvo. Sistem Minerva […]

read more

Zakaj slovensko kmetijstvo brez boljšega poslovnega povezovanja ne bo preživelo?

Po­go­vor s Cvet­kom Zu­pan­či­čem, pred­sed­ni­kom KGZS Cvet­ko Zu­pan­čič je ro­jen 4. maja 1959 na Vrhu pri Vi­šnji Gori, na kme­ti­ji Se­lan, v šte­vil­ni dru­ži­ni. Na 28-hek­tar­ski hri­bov­ski kme­ti­ji se uk­var­ja z ži­vi­no­re­jo, po­lje­del­stvom in go­zdar­stvom. Je po­ro­čen in ima tri hčer­ke ter sina. Ko­nec le­toš­nje­ga ju­ni­ja ga je Svet Kme­tij­sko go­zdar­ske zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je iz­vo­lil za […]

read more
On August 16, 2012, posted in: Novice, Splošne novice by

Zakaj nepovezanost zadružništva ogroža zaupanje v zadruge?

Po­go­vor s Fran­cem Ko­ci­prom, di­rek­tor­jem KZ Ormož Te dni je v Ormožu po­te­kal že tra­di­cio­nalni se­jem kme­tijs­tva, obrt­ništva, vina in tu­riz­ma Kovi­to, ki ga je od­prl mi­ni­ster za kme­tijs­tvo in oko­lje Franc Bo­go­vič, pred krat­kim pa smo v Kmeč­kem gla­su pi­sa­li o ne­za­do­voljs­tvu kme­tov s Ptuj­sko-Or­moš­ke­ga pri po­slo­va­nju z za­dru­ga­mi. O tej temi in na […]

read more
On April 26, 2012, posted in: Zadružne novice by

Kakšne so težave poslovnega povezovanja kmetov?

DO KDAJ ŠE POLITIKA VELIKIH BESED IN MNOGO MANJŠIH DEJANJ? »Le­tos mi­ne­va že 140 let, ko se je na Slo­ven­skem za­če­lo raz­vi­ja­ti or­ga­ni­zi­ra­no za­druž­ni­štvo, naj­prej za­druž­ne hra­nil­ni­ce, po­zne­je kme­tij­ske in go­zdar­ske za­dru­ge. Leto 2012 je Ge­ne­ral­na skup­šči­na Zdru­že­nih na­ro­dov raz­gla­si­la tudi za med­na­rod­no leto za­drug, s ka­te­rim že­li okre­pi­ti za­vest ter po­zna­va­nje vlo­ge in po­me­na […]

read more
On March 16, 2012, posted in: Zadružne novice by

Zakaj je Infohit computers najboljša izbira pri prenovi informacijskih sistemov kmetijskih zadrug?

Zato, ker izpolnjujemo tri bistvene pogoje, ki so ključni za uspešno prenovo informacijskih sistemov: 1. Imamo izkušnje in reference s področja optimizacije in informatizacije poslovanja slovenskih zadrug. 2. Smo podjetje, ki informacijsko tehnologijo obvladuje od žice do celovite programske opreme. 3. Ker sistem Minerva, ki podpira poslovanje slovenskih zadrug , vedno prilagodimo vašim zahtevam.

read more
On November 28, 2011, posted in: Splošne novice by

Infohit computers informatiziral poslovanje KZ Agraria Koper, z.o.o.

S ciljem, da poenoti delovne postopke, zmanjša operativne stroške in poveča preglednost poslovanja, se je KZ Agraria Koper odločila za uvedbo enotnega informacijskega sistema Minerva, ki ga uporabljajo številne slovenske zadruge. V zadrugi izvajajo poleg odkupa kmetijskih pridelkov še distribucijo svežega sadja in zelenjave po vsej Sloveniji. S sadjem in zelenjavo, ki ga tudi pakirajo, […]

read more
On November 22, 2011, posted in: Splošne novice by